Kap 4 - Sammanställning & presentation av mätdata

I detta avsnitt går jag igenom vad frekvens & relativ frekvens är samt hur du sedan kan rita ett stolpdiagram.